นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากกรรมการผู้อำนวยการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 
ในปี 2561 ที่ผ่านมา แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยยังคงปรับตัวได้ดี ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่าง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ทำให้การส่งออกขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกัน กำลังซื้อของไทยยังไม่ดีขึ้นตามกำลังซื้อจากต่างประเทศ การลงทุนมีการชะลอตัว ประกอบกับการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ แม้จะดีขึ้นแต่ยังคง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและผู้บริหารมีความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตขององค์กร โดยยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงภายใต้การติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ มีการจัดการที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนมีการปรับแผนการตลาดเชิงรุกมากขึ้น พร้อมทั้งมีนโยบายบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ซึ่งมาตรการทั้งหลายดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปีต่อไปไม่มากก็น้อย 
 
ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยเริ่มมีความท้าทายจากความเสี่ยงด้านความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม ยังคงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยคาดว่าจะมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐแล้ว คาดการณ์ว่า จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นของต่างชาติในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และการเข้ามาลงทุนในกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซอันนำไปสู่ความต้องการลงทุนในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า จะส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ห้องน้ำสำเร็จรูป และ Civil Engineering Projects เพิ่มมากขึ้นด้วย
 
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีอุปการคุณ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ขอยืนยันอีกครั้งว่า บริษัทฯ จะยึดมั่น และรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมธุรกิจ หลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติตลอดไป


(นายวันชัย คุณานันทกุล)
ประธานกรรมการบริษัท